Doradca podatkowy jako pełnomocnik strony

75 stron, 52 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Status prawny doradcy podatkowego 4
1.1. Treść usług z zakresu doradztwa podatkowego 4
1.2. Zakres podmiotowy świadczenia doradztwa podatkowego 8
1.3. Ustawowe wymagania wobec kandydata na stanowisko doradcy podatkowego (kryteria wpisu na listę) 11
1.4. Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego 15

Rozdział II. Istota pełnomocnictwa 24
2.1. Pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje 24
2.2. Zakres podmiotowy pełnomocnictwa 31
2.3. Tryb ustanawiania pełnomocnictwa 34
2.4. Obowiązki pełnomocnika 37
2.5. Wygaśnięcie pełnomocnictwa 39

Rozdział III. Postępowanie sądowoadministracyjne 42
3.1. Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce 42
3.2. Właściwość sądów administracyjnych 46
3.3. Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego 49
3.4. Orzeczenia sądowe oraz ich zaskarżalność 53
3.5. Postępowania szczegółowe 59

Zakończenie 64
Wykaz skrótów 66

Bibliografia 68
Spis rysunków 75

Wstęp

Podatki, począwszy od zmian ustrojowych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, na nowo zaczęły odgrywać znaczącą rolę w Polsce. Obecnie są jednym z podstawowych instrumentów wpływania przez państwo na gospodarkę. Szczególne znaczenie mają jako podstawowe źródło dochodów budżetu państwa oraz przez objęcie swoim zasięgiem oddziaływania niemal wszystkich osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, z uwagi na powszechność opodatkowania. Poza tym podatki są brane pod uwagę przez podatnika przy planowaniu własnych dochodów, inwestycji, konsumpcji. Obecnie przy rozpatrywaniu każdej dziedziny działalności możemy spotkać się z uwzględnianiem podatków.

Podatki stanowią podstawowe źródło dochodów państwa oraz samorządów. Są instytucją, z którą powszechnie stykają się zarówno obywatele, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Podatki są akceptowane, jednak nie są lubiane. Wynika to z wielu powodów, z których najważniejszy fakt, iż to podatki decydują w istotnym zakresie o zasobności portfeli osób fizycznych oraz o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Niechęć, często obawy, czy wręcz strach przed instytucją podatków, działaniami aparatu skarbowego i konsekwencjami nieprawidłowego wykonania obowiązków podatkowych wynikają również z faktu, że regulacje prawne w tym zakresie są zbyt skomplikowane, zawiłe, niejasne i kontrowersyjne.

Ówczesne organy państwowe, mając poparcie ze strony organów ustawodawczych, zachęcały wręcz przedsiębiorczych obywateli posiadających pewne zasoby pieniężne do zakładania własnych przedsiębiorstw i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Do takiego typu działania miały zachęcać obywateli ulgi podatkowe dla prowadzących samodzielną działalność gospodarczą uchwalone na okres kilku lat (przedział czasu był zależny od rodzaju prowadzonej działalności). Przyszłość pokazała jednak, że wspomniane ulgi stały się dla wielu przedsiębiorców okrutną pułapką, a także przyczyną wielu spektakularnych bankructw zarówno tych działających wcześniej, jak i nowo powstałych przedsiębiorstw.

Powodem takiej sytuacji była nienależyta staranność przedsiębiorców w rzetelnym prowadzeniu ewidencji księgowych oraz podatkowych. Administracja skarbowa skrupulatnie wykazywała przedsiębiorcom powstałe zaniedbania i masowo zaczęła cofać ulgi przyznane przedsiębiorcom. Konsekwencją tych działań było powstanie zaległości podatkowych oraz naliczenie kar karno-skarbowych tym przedsiębiorcom, których dotyczył opisany problem. Nie byli oni w stanie udźwignąć powstałych obciążeń fiskalnych. Twarde i konsekwentne działanie organów skarbowych przyczyniło się do likwidacji wielu prywatnych przedsiębiorstw, dotychczas świetnie prosperujących.

Paradoksalnie konsekwencją takiej sytuacji było zwrócenie uwagi menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw na konieczność prowadzenia w przedsiębiorstwie dokumentacji podatkowo-rachunkowej na wysokim poziomie. W rezultacie powstała nisza rynkowa w zakresie świadczenia usług rachunkowych oraz doradztwa podatkowego przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty gospodarcze.

Treści pracy ujęte są w trzech rozdziałach, z których każdy obejmuje określony temat.

W rozdziale pierwszym ukazano status prawny doradcy podatkowego. Na wstępie przedstawiono treść usług z zakresu doradztwa podatkowego oraz zakres podmiotowy świadczenia doradztwa podatkowego. Następnie omówiono ustawowe wymagania wobec kandydata na stanowisko doradcy podatkowego, uwzględniając kryteria wpisu na listę. Pod koniec rozdziału ukazano doradcę podatkowego jako zawód zaufania publicznego.

W rozdziale drugim przybliżono istotę pełnomocnictwa. Rozważania rozpoczęto od przybliżenia pojęcia pełnomocnictwa oraz jego rodzajów. Następnie przedstawiono zakres podmiotowy pełnomocnictwa oraz tryb jego ustanawiania. W dalszej części rozdziału omówiono obowiązki pełnomocnictwa oraz jego wygaśnięcie.

W rozdziale trzecim dokonano ogólnej charakterystyki postępowania sądowoadministracyjnego. Na wstępie ukazano ustrój sądownictwa administracyjnego oraz właściwości sądów administracyjnych w Polsce. Następnie przedstawiono przebieg postępowania administracyjnego oraz przybliżono istotę orzeczeń sądowych wraz z ich zaskarżalnością. Kończąc rozdział zaprezentowano postępowanie szczegółowe.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

image_pdf