Dochody i wydatki gmin na przykładzie gminy Tłuszcz

115 stron, 65 pozycji w bibliografii

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I
POLSKA ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ 6
1.1. Wymiary integracji europejskiej 6
1.2. Polska administracja w procesie transformacji 12
1.3. Zmiany dotyczące administracji w krajach członkowskich Unii Europejskiej 19
1.4. Pomoc dla krajów ubiegających się o członkostwo w UE 26

ROZDZIAŁ II.
ZNACZENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  W ROZWOJU GMINNYM 31
2.1. Istota samorządu terytorialnego 31
2.2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego. 37
2.3. Samorząd Gminy – zasadniczą formą życia publicznego. 43
2.4. Charakterystyka społeczno – gospodarcza gminy Tłuszcz 45

ROZDZIAŁ III
ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻETACH GMIN I ICH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA CELEM ROZWOJU GMINY 47
3.1. Tło i uwarunkowania rozwoju gminy 47
3.2. Dochody własne 48
3.1.1. Dochody typu fiskalnego 48
3.1.2 .Dochody z majątku gminy 57
3.1.3. Inne dochody własne gmin 57
3.3. Dochody zewnętrzne 58
3.2.1. Subwencja ogólna 59
3.2.2. Dotacje celowe 63
3.3. Dochody zwrotne 66
3.3.1. Kredyty bankowe i pożyczki 67
3.3.2. Emisja papierów wartościowych 68

ROZDZIAŁ IV
ZADANIA I WYDATKI GMIN 71
4.1. Zadania gmin 71
4.2. Wydatki z budżetów gmin. 77
4.3. Tryb realizacji budżetu. 84

ROZDZIAŁ V
WYDATKI GMINY ORAZ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA W KIERUNKU JEJ DALSZEGO ROZWOJU 87
5.1. Ogólna charakterystyka gminy Tłuszcz 87
5.2. Wydatki gminy na zadania i organizację opieki zdrowotnej. 90
5.3. Wydatki gminy na zadania i organizację pomocy społecznej. 92
5.4. Wydatki gminy na zadania i organizację oświaty. 94
5.5. Wydatki gminy na zadania i organizację kultury. 97
5.6. Wydatki gminy w zakresie gospodarki gruntami i utrzymanie dróg publicznych oraz ochrony środowiska 100
5.7. Inwestycje realizowane ze środków unijnych 104

ZAKOŃCZENIE 108

BIBLIOGRAFIA 110
SPIS TABEL RYSUNKÓW I WYKRESÓW 115
image_pdf