Diagnoza warunków pracy w wybranych sektorach gospodarki

50 stron, 45 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Podstawowe terminy i pojęcia 4
1.1. Czynniki determinujące warunki pracy 5
1.2. Rola bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w kształtowaniu warunków   pracy   8
1.3. Rola warunków pracy w podnoszeniu produktywności czynnika ludzkiego 13

Rozdział 2. Charakterystyka systemu ochrony pracy w Polsce 16

2.1. Charakterystyka podmiotów wchodzących w skład systemu ochrony pracy 16
2.2. Rola Państwowej Inspekcji Pracy w nadzorze warunków pracy 19
2.3. Rola instytutów naukowo-badawczych w kształtowaniu warunków pracy 21
2.4. Rola stowarzyszeń naukowych w racjonalizacji systemu ochrony pracy 23

Rozdział 3. Diagnoza warunków pracy w wybranych sektorach gospodarki 26

3.1. Charakterystyka przekrojowa sektorów 26
3.2. Diagnoza warunków pracy w przemyśle 31
3.3. Charakterystyka warunków pracy w rolnictwie, leśnictwie i drzewnictwie 35
3.4. Charakterystyka warunków pracy w usługach 39
3.5. Postulaty w zakresie poprawy warunków pracy 41

Zakończenie 44
Bibliografia 46
Spis rysunków i wykresów 48

image_pdf