Czynniki warunkujące efektywność zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie

praca licencjacka, 62 strony

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota zarządzania marketingowego 3
1.1. Klasyczna koncepcja zarządzania a idea zarządzania marketingowego 3
1.2. Funkcje i cele zarządzania marketingowego 10
1.3. Mocne i słabe strony zarządzania marketingowego w Polsce 14
Rozdział 2. Efektywność jako źródło przewagi konkurencyjnej 18
2.1. Pojęcie efektywności. 18
2.2. Wydajność a efektywność – zasady wydajności w koncepcji H. Emersona 19
2.3. Efektywność –ujęcie wieloaspektowe M. Holstein-Beck 22
2.4. Teorie efektywności organizacji 24
2.4.1. Efektywna organizacja w koncepcji R. Beckharda 25
2.4.2. Polska szkoła mierników efektywności organizacji 25
2.5. Modele efektywności organizacji – ujęcie analityczne 28
2.5.1. Model S. Bhargava/B. Sinha 28
2.5.2. Model C. Ridleya/D. Mendozy 29
2.5.3. Model wartości konkurujących 31
2.5.4. Model E.M. Morin 33
2.6. Wskaźniki efektywności zakładów ubezpieczeń na życie 34
Rozdział 3. Efektywność działania 39
3.1. Efektywność techniczno – ekonomiczna 39
3.2. Efektywność humanistyczna 43
3.3. Efektywność społeczna 48
3.4. Wybrane polskie modele efektywności 50
Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62

image_pdf