Czynniki psychospołeczne charakteryzujące przestępców

Praca licencjacka obroniona na 5 na Uniwersytecie Łódzkim.

Wstęp 4

ROZDZIAŁ I : PRZESTĘPCZOŚĆ JAKO ZJAWISKO Z ZAKRESU PATOLOGII SPOŁECZNEJ 6
1. 1. Pojęcie patologii i niedostosowania społecznego 6
1. 2. Pojęcie przestępczości i przestępstwa 7

ROZDZIAŁ II : GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI 12
2.1. Czynniki społeczne – egzogenne 12
2.1.1. Rodzina jako pierwsze środowisko człowieka 12
2.1. 2. Szkoła 17
2. 1. 3. Środowisko – grupy rówieśnicze 21
2.2. Czynniki biologiczne – endogenne 25
2. 2. 1. Alkoholizm 25
2. 2. 2. Narkomania 29
2. 2. 3. Upośledzenie umysłowe 31
2. 3. Recydywa czyli powrót do przestępstwa 32

ROZDZIAŁ III : METODOLOGIA BADAŃ 35
3. 1. Cele badań 35
3. 2. Problemy i hipotezy badawcze 35
3. 3. Metody badań, techniki i narzędzia badawcze 37
3. 4. Teren i organizacja badań 39
3. 5. Krótka charakterystyka badanych 39

ROZDZIAŁ IV : ANALIZA ZEBRANYCH MATERIŁÓW 41
4. 1. Wyniki badań 41
4. 2. Weryfikacja hipotez badawczych 42
4. 3. Podsumowanie wyników badań 66
4. 3. 1. Analiza wyników badań dotyczących poszczególnych grup 66
4. 3. 1. 1. Skazani po raz pierwszy 66
4. 3. 1. 2. Skazani po raz drugi 67
4. 3. 1. 3. Skazani po raz trzeci 67
4. 3. 2. Podsumowanie weryfikacji hipotez 68
4. 3. 3. Wnioski empiryczne 71
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75
BIBLIOGRAFIA 76
ANEKS 79

image_pdf