Charakterystyka logistyki – jako systemu zarządzania gospodarką materiałową

Praca magisterska z Uniwersytetu Śląskiego z roku 2001. Ma 102 strony.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. LOGISTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA
1.1.GENEZA I ROZWÓJ LOGISTYKI
1.2. PODSTAWOWE DEFINICJE LOGISTYKI
1.3. ZAŁOŻENIA I WŁAŚCIWOŚCI LOGISTYKI
1.4. PROCESY LOGISTYCZNE A RODZAJE DÓBR RZECZOWYCH
1.5. FUNKCJONALNE SYSTEMY LOGISTYKI
1.6. KOSZTY W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM

ROZDZIAŁ II. ZAPASY W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM FIRMY
2.1. POJĘCIE I PODSTAWOWE KLASYFIKACJE ZAPASÓW
2.2. LOGISTYCZNE KLASYFIKACJE ZAPASÓW
2.3. KOSZTY ZAPASÓW
2.3.1. Koszty utrzymania zapasów
2.3.2. Koszty dostaw (tworzenia zapasów)
2.3.3. Koszty wyczerpania zapasów
2.3.4. Koszty utrzymania zapasów w tranzycie

ROZDZIAŁ III. LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
3.1. DECYZJE LOGISTYCZNE W SFERZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
3.2. ISTOTA OKREŚLENIA OPTYMALNEJ PARTII DOSTAWY
3.2.1. Sterowanie zapasami a inflacja
3.2.2. Uwzględnienie kosztu braku zapasów
3.2.3. Optymalna partia dostawy a upusty cenowe
3.3. PUNKT SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3.4. METODY STEROWANIA ZAPASAMI W FIRMACH STOSOWANE W USA, JAPONII I INNYCH KRAJACH ZACHODNIOEUROPEJSKICH
3.4.1. Kontrakt in blanco
3.5. ROLA I ZNACZENIE GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.5.1. Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki magazynowej
3.6. MAGAZYNY – PODSTAWOWE SKŁADNIKI
3.6.1 Funkcja i podział magazynów
3.6.2. Czynności związane z magazynowaniem
3.7. PODATNOŚĆ MAGAZYNOWA ZAPASÓW
3.7.1. Podatność techniczna zapasów na magazynowanie
3.7.2. Naturalna podatność magazynowania zapasów
3.8. PROCES TECHNOLOGICZNY MAGAZYNOWANIA
3.9. LICZBA, WIELKOŚĆ I ROZMIESZCZENIE MAGAZYNÓW
3.10 MAGAZYNY WŁASNE A PUBLICZNE
3.11. DZIAŁANIA STRATEGICZNE A ZADANIA I FUNKCJE MAGAZYNOWANIA
3.12. KOSZTY MAGAZYNOWANIA A LICZBA MAGAZYNÓW
3.13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PERSONELU MAGAZYNOWEGO
3.13.1. Podstawowe przepisy prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracowników magazynowych
3.13.2 Wymagania wobec osób materialnie odpowiedzialnych
3.13.3. Odpowiedzialność jednostkowa
3.13.4 Odpowiedzialność wspólna – regulacje prawne

ROZDZIAŁ IV CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ UNIFAM S.A.
4.1. Podstawowe informacje o firmie
4.2. Misja firmy.
4.3. Rys historyczny.
4.4. Główni udziałowcy (w %).
4.5. Przedmiot działalności firmy.
4.6. Charakterystyka wyrobów firmy.
4.7. Organizacja sprzedaży i rynki zbytu.
4.8. Zakres zadań działu gospodarki materiałowej.
4.8.1 Zakres spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zakupów.
4.8.2 Zakres spraw związanych z gospodarką magazynową.
4.8.3 Zakres zadań działu transportu.

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA

image_pdf