Budżet państwa jako podstawa polityki socjalnej

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Ma 97 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I Budżet państwa
1. Pojęcie budżetu państwa:
1.1. Definicja budżetu państwa
1.2. Zasady budżetu państwa
1.3. Funkcje budżetu państwa
2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej
3. Procedura budżetowa:
3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa
3.2. Uchwalenie budżetu państwa
3.3. Wykonanie budżetu państwa
3.4. Kontrola budżetu państwa
4. Polityka budżetowa – cele społeczne

ROZDZIAŁ II Dochody budżetu państwa:
1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa
2. Rodzaje dochodów budżetu państwa:
2.1. Podatki:
2.1.1. obecny system podatkowy
2.1.2. rodzaje podatków
2.1.3. funkcje podatków
2.2. Dochody niepodatkowe
3. Dochody budżetu państwa w latach 1998 i 1999
3.1. Dochody budżetowe w 1999r. w stosunku do 1998r

ROZDZIAŁ III Wydatki budżetu państwa:
1. Istota wydatków budżetu państwa
2. Klasyfikacja wydatków budżetu państwa
3. Wydatki budżetu państwa w latach 1998 i 1999:
3.1. Wydatki w układzie funkcjonalnym:
3.1.1 Obsługa długu publicznego
3.1.2 Subwencje dla samorządu terytorialnego
3.1.3 Wydatki socjalne
3.1.4 Podstawowe funkcje państwa
3.1.5 Wydatki prorozwojowe
3.1.6 Rolnictwo
3.1.7 Ochrona zdrowia
3.1.8 Budownictwo mieszkaniowe
3.1.9 Pozostałe dotacje dla podmiotów gospodarczych
3.1.10 Pozostałe wydatki sfery budżetowej
4. Problem deficytu budżetowego

ROZDZIAŁ IV Świadczenia społeczne
1. Definicja świadczeń społecznych
2. Rodzaje świadczeń społecznych
3. Metody finansowania świadczeń społecznych
4. Pomoc społeczna
5. Ulgi podatkowe a świadczenia społeczne

ROZDZIAŁ V Fundusze celowe jako równie istotny element polityki socjalnej
1. Pojęcie funduszu celowego
2. Funkcje funduszy celowych
3. Rodzaje funduszy celowych
4. Analiza gospodarki finansowej funduszy w 1998 i 1999 r.
5. Zalety i wady funduszy celowych

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ TABEL
WYKAZ WYKRESÓW I RYSUNKÓW
BIBLIOGRAFIA

image_pdf