Budżet gminy Potworów i środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej

69 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego i podstawy jej gospodarki budżetowej 5
1.1. Prawne podstawy gospodarki finansowej gminy 5
1.2. Zasady gospodarki budżetowej gminy 14
1.3. Zadania gminy 21

Rozdział II
Charakterystyka i struktura dochodów oraz wydatków gminy 28
2.1. Dochody gminy 28
2.2. Wydatki gminy 40
2.3. Sytuacja finansowa gminy i możliwości jej poprawy z funduszy pomocowych UE 44

Rozdział III.
Możliwości wykorzystania funduszy pomocowych UE na wspomożenie finansowe jednostek samorządu terytorialnego 49
3.1. Charakterystyka badanej gminy oraz struktury jej dochodów i wydatków 49
3.2. Potrzeby finansowe gminy możliwe do realizacji z funduszy pomocowych UE w okresie 2007 -2013 59

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis tabel 69

image_pdf