Budżet, dochody i wydatki gminy

Praca magisterska, ma 102 strony

Wstęp. 2
I. Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych. 4
1. Podstawowe funkcje organów lokalnych. 4
2. Jednostki samorządu terytorialnego. 10
3. Zadania gminy. 19
4. Budżet gminy. 22
II. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej. 28
1. Samodzielność finansowa gminy. 28
2. Ograniczenia samodzielności gminy. 34
III. Dochody budżetów lokalnych. 36
1. Klasyfikacja dochodów gminy. 36
2. Dochody własne. 38
3. Subwencje i dotacje. 41
IV. Charakterystyka dochodów gminy 47
1. Podatki 47
2. Przychody z działalności przedsiębiorstw komunalnych 67
3. Opłaty skarbowe 68
4. Dotacje i subwencje 70
5. Dynamika, struktura i analiza dochodów gminy Opalenica 75
Wnioski 83
V Charakterystyka wydatków gminy 86
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy 86
2. Wydatki związane z obowiązkami nakładanymi na jednostki samorządu terytorialnego odpowiednimi ustawami 87
3. Pomoc społeczna i inne wydatki wynikające z publicznego charakteru urzędu gminy, a także nakładane na gminę wydatki o charakterze społecznym 88
4. Finansowanie edukacji, Kultury i sportu 89
5. Wydatki wynikające z realizacji inwestycji o charakterze komunalnym 91
6. Dynamika, struktura i analiza wydatków gminy 92
Podsumowanie 103
Literatura.

image_pdf