Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej

90 stron, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp 4

ROZDZIAŁ I.  PODSTAWY METODYCZNE ANALIZY FINANSOWEJ 8
1.1. Istota analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. 8
1.2. Przedmiot i rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie. 14
1.3. Etapy prac analitycznych. 20
1.4. Metody analizy finansowej. 23

ROZDZIAŁ II. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 28
2.1. Analiza rachunku zysków i strat 28
2.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu 33
2.3. Analiza przepływów pieniężnych 40
2.4. Istota i obszary analizy wskaźnikowej 49
2.4.1. Badanie płynności finansowej 49
2.4.2. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 52
2.4.3. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 53
2.4.4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 56

ROZDZIAŁ III.  ANALIZA FINANSOWA Huty Ferrum S.A.  58
3.1. Charakterystyka działalności Huty Ferrum S.A. 58
3.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej (bilansu) 62
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 65
3.4. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 70
3.5. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 72
3.5.1. Wskaźniki płynności 73
3.5.2. Wskaźniki zadłużenia 75
3.5.3. Wskaźniki rentowności 76
3.5.4. Wskaźniki sprawności działania 77

Zakończenie 79
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 86
Załączniki 87

image_pdf