Bezrobocie w Polsce – dynamika, struktura i sposoby przeciwdziałania

Praca licencjacka . Obrona: Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie

Wstęp
Rozdział I. Bezrobocie jako zjawisko społeczne
1.1. Klasyfikacja i przyczyny bezrobocia
1.2. Prywatne i społeczne skutki pozostawania bez pracy

Rozdział II. Dynamika i struktura bezrobocia
2.1. Występowanie zjawiska bezrobocia w Polsce na przestrzeni ostatniego wieku
2.1.1. Poziom i natężenie bezrobocia
2.1.2. Stopa bezrobocia
2.2. Analiza struktury bezrobotnych w Polsce
2.2.1. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy
2.2.2. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
2.3. Dynamika bezrobocia
2.3.1. Płynność bezrobocia
2.3.2. Bezrobotni nowo zarejestrowani i podejmujący pracę
2.4. Wybrane kategorie bezrobotnych
2.4.1. Bezrobocie mieszkańców wsi
2.4.2. Bezrobocie kobiet
2.4.3. Bezrobocie absolwentów
2.5. Zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia

Rozdział III. Analiza dotycząca form łagodzenia skutków bezrobocia oraz strategii przeciwdziałania napięciom na rynku pracy na najbliższe lata
3.1. Aktywne i pasywne formy pomocy osobom zarejestrowanym w urzędach pracy
3.2. Prognoza zatrudnienia i bezrobocia
3.2.1. Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych
3.2.2. Działalność urzędów pracy na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy
3.2.3. Rozwój programów rynku pracy i doskonalenie instrumentów przeciwdziałania bezrobociu
3.3. Wyzwania dla polskiego rynku pracy wynikające z akcesji do Unii Europejskiej
3.4. Podstawowe elementy Narodowego planu działań na rzecz zatrudnienia
3.5. Charakterystyka programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu opracowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
3.5.1. Elastyczne formy zatrudnienia
3.5.2. Warunki realizacji polityki ograniczenia ubóstwa i długookresowego bezrobocia
3.5.3. Przebudowa systemów zasiłków

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

image_pdf