Bezrobocie – stan i przeciwdziałanie bezrobociu w województwie kieleckim

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ma 77 stron.

Wstęp …………………………………………………………………………..1

I Przyczyny i skutki bezrobocia w gospodarce polskiej …………………2
1 Podstawowe źródła bezrobocia …………………………………………..2
2 Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………………………..8
3 Metody i środki walki z bezrobociem ………………………………..12
4 Rządowe programy przeciwdziałaniu bezrobociu …………………….28

II Analiza wielkości i struktury bezrobocia w województwie kieleckim … 36
1 Wielkość i dynamika bezrobocia ……………………………………36
2 Struktura bezrobocia …………………………………………………40
2.1. Stan i dynamika bezrobocia ………………………………………40
2.2. Struktura bezrobotnych ……………………………………………..42
2.3. Struktura bezrobotnych ……………………………………………..44
2.3.1 Bezrobotni według płci ……………………………………………..46
2.3.2 Absolwenci …………………………………………………………48
2.3.3 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy ………………………………50
2.3.4 Bezrobotni z prawem do zasiłku …………………………………51
2.3.5 Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia ………….52
2.3.6 Bezrobotni wg stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy ..53
2.3.7 Bezrobotni wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności ………56
2.3.8 Bezrobotni według zawodów ………………………………………..57

III Działalność urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków na terenie województwa kieleckiego … 61
1 Organizacja i zadania wojewódzkiego oraz rejonowych urzędów pracy … 61
2.1. Pośrednictwo pracy …………………………………………………….64
2.2. Prace interwencyjne i roboty publiczne …………………………….65
2.3. Aktywizacja zawodowa absolwentów ………………………………67
2.4. Szkolenie ………………………………………………………………68
2.5. Poradnictwo zawodowe ………………………………………………69
3. Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach udzielonych pożyczek…71

Wnioski ……………………………………………………………………..73
Bibliografia …………………………………………………………………….75
Spis tablic …………………………………………………………………….77
Spis schematów ……………………………………………………………..77

image_pdf