Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie

praca magisterska, Politechnika Częstochowska

WSTĘP

I. BEZROBOCIE, JEGO RODZAJE I SKUTKI
2.1. POJĘCIE ZJAWISKA BEZROBOCIA
2.2. RODZAJE BEZROBOCIA
2.3. PRZYCZYNY BEZROBOCIA
2.4. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI BEZROBOCIA

II. LOKALNY RYNEK PRACY I CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH
3.1. SPECYFIKA LOKALNEGO RYNKU PRACY
3.2. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA W POWIECIE MYSZKOWSKIM
3.3. STRUKTURA BEZROBOTNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSZKOWIE

III. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
4.1. CHARAKTERYSTYKA I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE
4.2. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
4.2.1. Pośrednictwo pracy
4.2.2. Poradnictwo zawodowe
4.2.3. Prace interwencyjne
4.2.4. Roboty publiczne
4.2.5. Pożyczki
4.2.5.1. Pożyczki szkoleniowe
4.2.5.2. Pożyczki dla niepełnosprawnych
4.2.6. Preferencyjne linie kredytowe
4.2.7. Zatrudnianie niepełnosprawnych
4.2.8. Szkolenia
4.2.9. Programy specjalne
4.2.10. Aktywizacja zawodowa absolwentów
4.2.10.1.Program „Junior”
4.4. INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ PUP

IV. OCENA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSZKOWIE W ZWALCZANIU BEZROBOCIA – WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Zjawisko bezrobocia, choć jest znane i badane od wielu lat, pozostaje jednym z najbardziej palących i złożonych problemów społeczno-ekonomicznych współczesności. Człowiek, jako element aktywny rynku pracy, stanowi nie tylko jednostkę produkcyjną, ale i społeczną, dla której praca ma nie tylko wymiar materialny, ale również psychologiczny i tożsamościowy. Tym samym, brak możliwości zatrudnienia oddziałuje na człowieka w sposób kompleksowy, wpływając na jego sytuację życiową, dobrostan emocjonalny i pozycję w społeczeństwie. Kontekst lokalny, w tym przypadku Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, uwydatnia specyfikę problemu, pokazując jego zróżnicowanie i ukierunkowanie, wskazując jednocześnie na potrzebę spersonalizowanego i elastycznego podejścia do zagadnienia. Politechnika Częstochowska, jako instytucja edukacyjna o wysokim profilu naukowo-badawczym, nie mogła pozostać obojętna wobec tego problemu. Niniejsza praca magisterska stanowi próbę dogłębnego zrozumienia i analizy bezrobocia jako problemu zlokalizowanego, lecz mającego szerokie implikacje społeczne i ekonomiczne.

Pierwsza część pracy koncentruje się na teoretycznym zrozumieniu zjawiska bezrobocia. Poprzez definicje, klasyfikacje i analizę przyczyn, autorka dąży do uchwycenia esencji problemu w sposób zarówno naukowy, jak i dostępny dla osób nieobeznanych z ekonomią czy socjologią. Nie można bowiem zapominać, że problem bezrobocia jest równocześnie zjawiskiem uniwersalnym i indywidualnym, co wymaga uwzględnienia zarówno teorii ekonomicznych, jak i podejścia humanistycznego.

Druga część pracy skupia się na charakterystyce lokalnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie. Analiza tej jednostki administracyjnej jest szczególnie ważna w kontekście lokalnych specyfik i wyzwań, takich jak struktura demograficzna, profil przemysłowy czy poziom wykształcenia społeczności. Poziom i dynamika bezrobocia w powiecie myszkowskim są szczegółowo omówione, co pozwala na pełniejsze zrozumienie skal i uwarunkowań problemu.

Trzecia część pracy poświęcona jest praktycznym aspektom przeciwdziałania bezrobocia. Prezentowane są różnorodne formy aktywizacji zawodowej, od pośrednictwa pracy, przez poradnictwo zawodowe, aż po preferencyjne linie kredytowe i programy specjalne. Wyjątkową uwagę poświęcono zadaniom i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, jako instytucji mającej na celu zarówno diagnozę, jak i rozwiązywanie problemów rynku pracy na poziomie lokalnym.

Czwarta i ostatnia część pracy zawiera wnioski dotyczące oceny efektywności działań Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie w kontekście zwalczania bezrobocia. Na tej podstawie formułowane są rekomendacje i sugestie mogące przyczynić się do optymalizacji funkcjonowania instytucji i efektywniejszego przeciwdziałania problemowi bezrobocia.

Praca ta, stanowiąc kompendium wiedzy i analiz na temat bezrobocia w kontekście lokalnym, ma charakter interdyscyplinarny i praktyczny. Ma ona na celu nie tylko zrozumienie problemu, ale i wskazanie kierunków jego rozwiązania, będąc tym samym istotnym głosem w dyskusji akademickiej, ale i społecznej. Wierzymy, że jej lektura będzie nie tylko źródłem wiedzy, ale i inspiracją do dalszych działań w tym kierunku.

image_pdf