Bezprzewodowy dostęp do Internetu

krótka praca z informatyki: 55 stron, 23 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Internet i bezprzewodowy dostęp do Internetu 3
1.1. Sieć komputerowa – Internet 3
1.2. Topologie lokalnych sieci komputerowych 8
1.3. Standardy lokalnych sieci komputerowych 10
1.4. Sieci rozległe 13
1.5. Sieć bezprzewodowa 23

Rozdział II. Projekt małej sieci np. domowej z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej 31
2.1. Ruter i konfiguracja rutera 31
2.2. Połączenie bezprzewodowe 39

Podsumowanie 45
Streszczenie/Abstract 47
Słowa kluczowe 48
Bibliografia 51
Spis tabel 53
Spis rysunków 54
Spis stosowanych skrótów i oznaczeń 55

Wstęp

Po kolejnych etapach rozwoju społeczeństw – przedprzemysłowym i przemysłowym – nastaje okres społeczeństwa informacyjnego. Według przewidywań ma on trwać następne sto lat. Kategoria społeczeństwa informacyjnego pojawiła się w związku z postępem technicznym, powstawaniem i zastosowaniem technik telematycznych, demonopolizacją i komercjalizacją mediów. Wysoka dynamika rozwoju sieci komunikacji społecznej jest najważniejszą przyczyną kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. Zmiany w systemach informacyjnych powodują zmiany w społecznej sieci telekomunikacyjnej oraz w systemie społecznym i są z nimi ściśle powiązane.

Do wysokiej dynamiki rozwoju komunikacji przyczyniła się przede wszystkim liberalizacja rynku telekomunikacyjnego. Pozwoliła ona stworzyć konkurencję między operatorami, poprzez wejście na rynek nowych firm, co pociąga za sobą wzrost jakości usług i spadek ich ceny oraz efektywniejsze zaspokajanie potrzeb użytkowników. Dzięki temu wzrosła dostępność dla obywateli wciąż zwiększającej się ilości informacji.

Jednocześnie wzrastała liczba sprzętu komputerowego, a co za tym idzie powszechne stało się zastosowanie komputerów i ich wykorzystanie w wielu różnych dziedzinach życia.

Połączenie telefonu i komputera we wczesnych latach 80. oraz propozycje protokołów sieci komputerowych i teleinformatycznych uważa się za początek społeczeństwa informacyjnego. Dziś już coraz powszechniejsze stają się sieci bezprzewodowe i, właśnie o bezprzewodowym dostępie do Internetu jest niniejsza praca.

Opracowanie składa się z dwóch rozdziałów: w części pierwszej omówiono istotę Internetu i bezprzewodowego dostępu do niego, w części drugiej zaproponowano projekt małej sieci np. domowej z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej.

Praca powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

image_pdf