Bankowa obsługa funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIO Pioneer

praca ma 90 stron i 43 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Fundusze Inwestycyjne w Polsce 5
1.1. Historia Funduszy Inwestycyjnych 5
1.2. Rodzaje Funduszy Inwestycyjnych 11
1.3. Umiejscowienie FIO w działalności banków i innych instytucji finansowych 18

Rozdział 2. Podział i struktura Funduszy Inwestycyjnych FIO
na przykładzie FIO Pionier 24
2.1. Rodzaje FIO Pioneer 24
2.2. Skład portfeli FIO Pioneer na wybranych przykładach 28
2.2.1. Pioneer Akcji Polskich FIO 28
2.2.2. Pioneer Zrównoważony FIO 30
2.2.3. Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 32
2.2.4. Pioneer Obligacyjny FIO 34

Rozdział 3. Obsługa klienta przy inwestycjach FIO Pioneer 37
3.1. Procedura zakładania rejestrów (kont) FIO Pioneer 37
3.2. Budowa konta w FIO Pioneer 39
3.3. Ewidencja inwestycji na kontach FIO Pioneer 48

Rozdział 4. Rozliczenie finansowe FIO Pioneer 50
4.1. Wycena jednostek uczestnictwa FIO Pioneer 50
4.2. Formy sprawozdań finansowych FIO Pioneer 54
4.3. Analiza porównawcza rozwiązań polskich i standardów międzynarodowych 57

Rozdział V. Analiza wykorzystania wybranych funduszy inwestycyjnych 64
5.1. Ryzyko inwestycji a udział instrumentów finansowych w aktywach wybranych FIO Pioneer 64
5.2. Polityka inwestycyjna 64

Zakończenie 75
Załączniki 77
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90

image_pdf