Aspiracje życiowe młodzieży szkół średnich

102 strony, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział. I. Aspiracje    4
1.1. Pojęcie, rodzaje aspiracji    4
1.2. Czynniki, uwarunkowania aspiracji    9
1.3. Przemiany aspiracji młodzieży na przestrzeni ostatnich 50 lat    13
1.4. Wpływ przełomu roku 1989 na aspiracje młodzieży    17

Rozdział II. Wartości i normy młodego pokolenia    26
1.1. Pojęcie, typy, rodzaje, uwarunkowania wartości    26
1.2. Przemiany systemu wartości młodzieży na przestrzeni ostatnich 50 lat    29
1.3. Wartości preferowane przez współczesne pokolenie młodych ludzi    33

Rozdział III. Rodzina podstawowym środowiskiem socjalizacji człowieka    38
1.1. Przebieg procesu rozwoju psychospołecznego człowieka na podstawie teorii E. Eriksona    38
1.2. Kształtowanie się tożsamości młodego człowieka i budowa planu życiowego    45
1.3. Rola funkcji socjalizacyjnej i klasowej rodziny w kształtowaniu planów i aspiracji życiowych    51

Rozdział IV. Zjawisko najnowszej emigracji zarobkowej    57

Rozdział V. Badania własne    65
1.1. Problemy badawcze    65
1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze    68
1.3. Opis grupy badanej    75
1.4.Organizacja i przebieg badań    76

Rozdział VI. Plany i aspiracje życiowe młodych ludzi w świetle przeprowadzonych badań    78
1.1. Plany życiowe młodzieży: edukacyjne, zawodowe, materialne, migracyjne, rodzinne na najbliższe ok. 10 lat.    78
1.2. Poziom świadomości czynników wpływających na realizacje planów    89
1.3. Nastroje wśród młodzieży dotyczące przyszłości: poziom optymizmu i pesymizmu    91
1.4. Ocena szans realizacji planów życiowych młodzieży    93
1.5. Korelacje    94

Wnioski    97
Bibliografia    99

image_pdf