Aspekty terroryzmu na świecie

W rozdziale pierwszym omówiono ustalenia terminologiczne w literaturze przedmiotu. Scharakteryzowano pojęcie, kryteria podziału i cechy terroryzmu, terroryzm po 11 września 2001 roku, organizacje terrorystyczne oraz pojęcie fundamentalizmu…

W rozdziale pierwszym omówiono ustalenia terminologiczne w literaturze przedmiotu. Scharakteryzowano pojęcie, kryteria podziału i cechy terroryzmu, terroryzm po 11 września 2001 roku, organizacje terrorystyczne oraz pojęcie fundamentalizmu.

W rozdziale drugim przedstawiono walkę z terroryzmem postrzeganym jako przestępstwo. Omówiono akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych, regulacje prawne Unii Europejskiej oraz organizacje regionalne zajmujące się zwalczaniem terroryzmu na świecie.

W rozdziale trzecim omówiono terroryzm jako konflikt „asymetryczny”. Scharakteryzowano pojęcie konfliktu „asymetrycznego” oraz przedstawiono koncepcję war on terror.

W ostatnim rozdziale pracy ukazano efektywność w zwalczaniu terroryzmu na świecie.

Wstęp

Rozdział I
Ustalenia terminologiczne w literaturze przedmiotu
1.1. Pojęcie terroryzmu
1.2. Kryteria podziału
1.3. Cechy terroryzmu
1.4. Terroryzm po 11 września 2001 roku
1.4.1. Organizacje terrorystyczne
1.4.2. Fundamentalizm

Rozdział II
Walka z terroryzmem postrzeganym jako przestępstwo
2.1. Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych
2.2. Regulacje prawne Rady Europy
2.3. Regulacje prawne Unii Europejskiej
2.4. Organizacje regionalne

Rozdział III
Terroryzm jako konflikt „asymetryczny”
3.1. Pojęcie konfliktu „asymetrycznego”
3.2. Koncepcja war on terror

Rozdział IV
Efektywność w zwalczaniu terroryzmu na świecie

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf