Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ

praca magisterska z 2013 roku

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
1. Istota i determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
1.1 Definicje sytuacji finansowej
1.2 Czynniki określające sytuację finansową przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II
2. Źródła informacji niezbędnych w procesie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
2.1 Rodzaje źródeł
2.2 Bilans
2.3 Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
2.4 Rachunek zysków i strat
2.5 Pozostałe źródła
2.6 Regulacje dotyczące informacji określającej sytuację finansową
2.6.1 Regulacje zawarte w prawie finansowym
2.6.2 Regulacje zawarte w prawie podatkowym
2.6.3 Regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej
2.6.4 Regulacje zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

ROZDZIAŁ III
3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.1 Ogólne wiadomości o analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.2 Systemy wskaźników form na potrzeby sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.3 Metody oceny sytuacji finansowej

ROZDZIAŁ IV
4. Identyfikacja i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa badanego
4.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa badanego
4.2 Prezentacja materiału liczbowego i jego interpretacja
4.3 Wnioski i propozycje

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf