Analiza rentowności przedsiębiorstwa np. spółki Forte S.A.

Praca dyplomowa o objętości 85 stron, 29 pozycji w bibliografii

Wstęp 3
Rozdział 1. Prezentacja spółki „Forte” S.A. 5
1.1. Charakterystyka spółki „Forte” S. A. 5
1.1.1. Geneza spółki „Forte S.A. 5
1.1.2. Przedmiot i zakres działania spółki 8
1.1.3. Produkty i technologie 9
1.1.4. Strategia rozwoju 11
1.2. Otoczenie rynkowe 13
1.2.1. Konkurencja 13
1.2.2. Przepisy gospodarcze 16
1.2.3. Analiza SWOT 17
1.3. Sprawozdania finansowe 20
1.3.1. Bilans spółki za rok obrotowy 21
1.3.2. Rachunek zysków i strat 23
Rozdział 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa 25
2.1. Znaczenie analizy finansowej w ocenie ekonomicznej przedsiębiorstwa 25
2.1.1. Istota i rola analizy finansowej 27
2.2. Wstępna analiza finansowa przedsiębiorstwa 32
2.2.1. Wstępna analiza bilansu 33
2.2.2. Wstępna analiza zysków i strat 35
2.3. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 36
2.3.1. Istota analizy wskaźnikowej 37
2.3.2. Wskaźniki aktywności gospodarczej 39
2.3.3. Wskaźniki zadłużenia 41
2.3.4. Wskaźniki płynności finansowej 44
2.3.5. Wskaźniki rentowności 46
2.3.5. Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału 48
Rozdział 3. Ocena rentowności spółki 52
3.1. Badanie wstępne sprawozdań finansowych 52
3.1.1. Wstępna analiza bilansu 55
3.1.2. Wstępna analiza wyniku finansowego 64
3.2. Ocena rentowności 69
3.2.1. Ocena rentowności majątku 70
3.2.2. Ocena rentowności obrotu 72
3.2.3. Ocena rentowności kapitału 73
3.3. Ocena pozycji rynkowej 75
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis rysunków i wykresów 83

image_pdf