Analiza reformy systemu emerytalnego w Polsce, na przykładzie OFE PBK

UNIWERSYTET OPOLSKI KIERUNEK : EKONOMIA SPECJALNOŚĆ : EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – (108 stron)

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I – DZIAŁALNOŚĆ STAREGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
1.1 Wprowadzenie do problematyki polskich ubezpieczeń
społecznych
1.2 Kryzys dotychczasowego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
1.3 Fundusze emerytalne na świecie

ROZDZIAŁ II – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO
2.1 Ogólna charakterystyka systemu ubezpieczeń
2.1.1 Wady i zalety obu systemów
2.1.2 Kalendarium reformy emerytalnej
2.1.3 Różne grupy wiekowe w nowym systemie
2.1.4 Szczególne uprawnienia niektórych pracowników w nowym systemie emerytalnym
2.1.5 Ubruttowienie składek
2.2 Zreformowany zakład ubezpieczeń społecznych
2.2.1 Ogólne cechy I filara reformy emerytalnej
2.2.2 Pojęcie kapitału początkowego
2.2.3 Emerytura z I filaru systemu – symulacja
2.3 Otwarte fundusze emerytalne
2.3.1 Cechy charakterystyczne II filaru
2.3.2 Gwarantowana stopa zwrotu – pokrycie niedoboru
2.3.3 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
2.3.4 Zakłady emerytalne
2.3.5 Wysokość emerytury z II filara – symulacja
2.4 Pracownicze programy emerytalne
2.4.1 Zarys historyczny ubezpieczeń społecznych
2.4.2 Różne formy oszczędzania w III filarze

ROZDZIAŁ III – DZIAŁALNOŚĆ OTWARTYCH FUNDUSZY
EMERYTALNYCH NA PRZYKŁADZIE OFE PBK „ORZEŁ”
3.1 Otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne – aspekty prawne
3.1.1 Powszechne Towarzystwo Emerytalne
3.1.2 Otwarty Fundusz Emerytalny
3.1.3 Bank Depozytariusz
3.1.4 Rola i zadania Agenta Transferowego
3.2 Akcjonariusze funduszu emerytalnego
3.3 Koszty i opłaty dla członków funduszy emerytalnych
3.4 Porównanie funduszy działających na rynku

image_pdf