Analiza programów badawczych w zakresie technologii maszyn

Analiza programów badawczych w zakresie technologii maszyn realizowanych w uczelniach europejskich – praca magisterska z mechaniki precyzyjnej z Koszalina. Ma 119 stron.

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. ROLA I ZNACZENIE EUROPEJSKICH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
1.1.  Europejskie Programy Ramowe.
1.1.1. Pierwszy Program Ramowy
1.1.2. Drugi Program Ramowy.
1.1.3. Trzeci Program Ramowy
1.1.4. Czwarty Program Ramowy.
1.1.5. Piąty Program Ramowy
1.1.6. Szósty Program Ramowy
1.1.6.1. Instrumenty służące do realizacji 6 Programu Ramowego.
1.1.7. Siódmy Program Ramowy
1.1.7.1. Program szczegółowy Cooperation
1.1.7.2. Program szczegółowy Ideas
1.1.7.3. Program szczegółowy People.
1.1.7.4. Program szczegółowy Capacities
1.1.7.5. Program szczegółowy EURATOM

ROZDZIAŁ 2. TECHNOLOGIA MASZYN JAKO DYSCYPLINA W EUROPEJSKICH PROGRAMACH BADAWCZYCH
2.1. Definicja pojęcia technologii maszyn
2.2. Znaczenie technologii maszyn w gospodarce europejskiej.
2.3. Strategiczne programy badawczo-rozwojowe w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

ROZDZIAŁ 3. STRUKTURA PROGRAMÓW BADAWCZYCH W UCZELNIACH EUROPEJSKICH
3.1. Struktura Piątego Programu Ramowego na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3.2. Struktura Szóstego Programu Ramowego na przykładzie Uniwersytetu
3.2. Struktura Szóstego Programu Ramowego.
3.3. Eurydice.
3.4. Program Socrates-Erasmus.
3.5. Program Erasmus Mundus
3.6. Tempus.
3.7. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.
3.8. Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców
3.9. European Scence Foundation – Europejska Fundacja Naukowa
3.10. NEST – Nauka i technologia przyszłości.
3.11. Program Jean Monet Projekt
3.12. Program Badawczy Eureka.

ROZDZIAŁ 4. ANALIZA TEMATYKI REALIZOWANEJ W UCZELNIACH EUROPEJSKICH
4.1. Priorytety tematyczne badań na przykładzie Szóstego Programu Ramowego
4.1.1. Nauki przyrodnicze: genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka.
4.1.2. Technologie społeczeństwa informacyjnego
4.1.3. Nanotechnologie i nanonauki, materiały wielofunkcjonalne oparte na wiedzy, nowe procesy produkcyjne i urządzenia
4.1.4. Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna
4.1.5. Jakość i bezpieczeństwo żywności.
4.1.6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy.
4.1.7. Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.
4.2. Inne priorytety tematyczne Szóstego Programu Ramowego
4.3. Tematy badawcze z wybranych uczelni europejskich.
4.3.1. Katedra Techniki Konstrukcji Uniwersytetu Magdeburskiego
4.3.2. Wydział Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie w Ljubljanie.
4.3.3. Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

4.3.4. Politechnika Koszalińska
4.3.5. Współpraca firmy SIEMENS z Politechniką Opolską.

ROZDZIAŁ 5. ANALIZA KIERUNKÓW BADAŃ W ZAKRESIE TECHNOLOGII MASZYN
5.1. Priorytetowe kierunki badawcze.
5.1.1. Inżynieria oprogramowania, wiedzy i wspomagania decyzji.
5.1.2. Sieci inteligencji otoczenia.
5.1.3. Optoelektronika.
5.1.4. Nowe materiały i technologie.
5.1.5. Nanotechnologie.
5.1.6. Projektowanie systemów specjalizowanych.
5.1.7. Fizyka ciała stałego.
5.2. Przykłady kierunków badań na wybranych uczelniach
5.2.1. Kierunki badań naukowych w Politechnice Koszalińskiej.
5.2.2. Kierunki badań naukowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
5.2.3. Kierunki badań w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu.
5.2.4. Kierunki badań naukowych Wydziału Mechanicznego w Politechnice Białostockiej.
5.2.5. Kierunki badań w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
5.2.6. Kierunki badań naukowych realizowanych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
5.2.7. Kierunki badań naukowych realizowanych w Politechnice Duńskiej – Technical University of Denmark
5.3. Publikacje prac naukowych w dziedzinie technologii maszyn pracowników Politechniki Rzeszowskiej w 2002 roku
5.3.1. Publikacje prac naukowych w Politechnice Koszyckiej.
5.3.2. Publikacje prac naukowych w Lwowskiej Politechnice.
5.3.3. Publikacje prac naukowych w innych uczelniach technicznych
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

image_pdf