Analiza pozyskiwania kapitału na przykładzie xxx S.A.

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Ma 79 stron.

WSTĘP

Rozdział pierwszy
Istota i rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
1.1. Pojęcie analizy ekonomiczno-finansowej
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
1.3. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach
1.5. Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w strategicznym zarządzaniu

Rozdział drugi
Analiza sprawozdań finansowych i struktura kapitału przedsiębiorstwa
2.1. Źródła pozyskiwania kapitału
2.2. Analiza wskaźnikowa – elementem analizy finansowej
2.2.1. Analiza płynności
2.2.2. Analiza sprawności działania
2.2.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
2.2.4. Analiza rentowności

Rozdział trzeci
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa xxx S.A. jako źródło informacji o posiadanym kapitale
3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa
3.2. Przedmiot działalności
3.3. Omówienie zasad konsolidacji
3.3.1. Podmioty zależne
3.3.2. Podmioty stowarzyszone
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej na podstawie wstępnej analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.4.1. Analiza bilansu
3.4.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
3.5. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
3.5.1. Płynność finansowa
3.5.2. Ocena sprawności działania
3.5.3. Analiza wspomagania finansowego
3.5.4. Rentowność
3.6. Zasady polityki księgowej stosowane w grupie kapitałowej xxx S.A.
3.7. Analiza rynku finansowego i sytuacji rynkowej
3.8. Podsumowanie wyników badań

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ANEKS

image_pdf