Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

87 stron, 45 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej w przedsiębiorstwie 5
I.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce 5
I.2. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych 8
I.3. Rola i znaczenie analizy finansowej 28

Rozdział II. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej 31
II.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 31
II.2. Podstawowe etapy metodyczne badań analitycznych 34
II.3. Metody analizy finansowej 36

Rozdział III. Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 41
III.1. Pionowa i pozioma analiza aktywów i pasywów bilansu 41
III.2. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności firmy na podstawie wyniku finansowego 44
III.3. Rachunek cash flow w ocenie zmian płynności finansowej firmy 49

Rozdział IV. Ocena pozycji finansowej firmy I.S.A.P. „IWANEX” na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2000-2002 58
IV.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy I.S.A.P. „IWANEX” 58
IV.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu I.S.A.P. „IWANEX” przy wykorzystaniu wskaźników ekonomicznych 59
IV.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności firmy I.S.A.P. „IWANEX” na podstawie wyniku finansowego 69
IV.4. Ocena płynności finansowej I.S.A.P. „IWANEX” na podstawie rachunku przepływów pieniężnych 72
IV.5. Podsumowanie i ogólne wnioski z analizy finansowej 75

Zakończenie 78
Aneks 80
Bibliografia 84
Spis tabel i wykresów 87
image_pdf