Analiza porównawcza kredytów hipotecznych banków: Millennium S.A. i PKO Bank Polski S.A.

praca magisterska: 76 stron, 40 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek nieruchomości w Polsce i sposoby ich finansowania 5
1. Rynek nieruchomości w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 5
2. Podmioty rynku nieruchomości 12
3. Formy finansowania nieruchomości 16

Rozdział II. Kredyt – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 23
1. Istota kredytu 23
2. Klasyfikacja kredytów bankowych 31
2.1. Podział kredytów 31
2.2. Kredyty inwestycyjne 33
2.3. Kredyty hipoteczne 35

Rozdział III. Problematyka i zakres badawczy – metodologia 46
1. Cel i problem badań 46
2. Zakres metodyki badań 48
3. Specyfika i trudności przeprowadzonej analizy 49

Rozdział IV. Charakterystyka oraz analiza ekonomiczno porównawcza kredytów hipotecznych banków: Millennium S.A. i PKO Bank Polski S.A. 51
1. Charakterystyka i oferta produktowa Millennium Bank S.A. 51
1.1. Kredyty hipoteczne – oferta 51
1.2. Ceny kredytów 53
2. Charakterystyka i oferta produktowa PKO Bank Polski S.A. 54
2.1. Kredyty hipoteczne – oferta 55
2.2. Ceny kredytów 57
3. Analiza ekonomiczno porównawcza kredytów hipotecznych banków: Millennium S.A. i PKO Bank Polski S.A. 58

Zakończenie 68
Bibliografia 72
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

image_pdf