Analiza płynności finansowej w firmie xxx

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Ma 70 stron.

WSTĘP

I . PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ORAZ METODY JEJ ANALIZY
1. POJĘCIE I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
2. METODY I SPOSOBY ANALIZY ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ
2.1. Statystyczny pomiar płynności finansowej
2.2. Dynamiczny pomiar płynności finansowej
2.3. Rynkowa korekta płynności finansowej
2.4. Analiza wskaźnikowa
2.5. Analiza kapitału obrotowego jako uzupełnienie badania płynności finansowej

II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „xxx”
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1.1 Historia firmy xxx
1.2 Informacje o zatrudnieniu
1.3 Dane o działalności, podstawowe produkty, towary i usługi
2. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA

III. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W FIRMIE xxx
1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Wybrane wskaźniki wystarczalności i wydajności gotówkowej w firmie xxx
1.2. Wskaźniki płynności finansowej w firmie xxx
2. ANALIZA PRZEPŁYWÓW STRUMIENI PIENIĘŻNYCH
3. ZYSKOWNOŚĆ A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

IV. ZNACZENIE POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA xxx
1. WPŁYW PODATKÓW NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW
2. OCENA WPŁYWU POLITYKI FISKALNEJ NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA xxx

WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA

image_pdf