Analiza i ocena zmian zachodzących w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Analiza i ocena zmian zachodzących w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie przedsiębiorstwa

WSTĘP    5

ROZDZIAŁ I  SYSTEM PODATKOWY W POLSCE – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA    10
1. Istota i funkcje podatku    10
2. Zasady podatkowe.    15
3. Elementy konstrukcyjne podatku.    21
4. Podatek zryczałtowany – charakterystyka ogólna.    24
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego    28

ROZDZIAŁ II  OMÓWIENIE ZMIAN WPROWADZONYCH ZMIANĄ USTAWY O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM ZAKRES HISTORYCZNY PODMIOTU GOSPODARCZEGO    34
1. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.    34
2. Zmiany w karcie podatkowej    46
3. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych    50

ROZDZIAŁ III  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA – PIEKARNI ARNIE    55
1. Rys historyczny    55
2. Struktura organizacyjna    59
3. Zakres i rodzaj działalności    65

ROZDZIAŁ IV  ANALIZA I OCENA ZMIAN W DANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE W ŚWIETLE USTAWY    73
1. Organizacja księgowości w przedsiębiorstwie    73
2. Ustalanie podstawy opodatkowania i kwoty podatku    80
3. Obowiązki w zakresie ewidencji – zasady prowadzenia ewidencji przychodów    84

ZAKOŃCZENIE    92
BIBLIOGRAFIA    98
SPIS RYCIN    102
SPIS TABEL    103

image_pdf