Analiza funkcjonalno przestrzenna placów zabaw w Warszawie na przykładzie Placu zabaw przy ul. X

Praca z gospodarki przestrzennej – 74 strony, 41 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2
Cel i zakres pracy 4
Metodyka pracy 5

ROZDZIAŁ I. Przegląd literatury 6
1.1. Definicja i funkcje terenów zabaw dla dzieci 6
1.2. Historia rozwoju placów zabaw 7
1.3. Rodzaje terenów zabawowych dla dzieci i młodzieży 12
1.4. Tereny zabaw a obowiązujące przepisy prawne 18
1.5. Zasady organizowania placów zabaw 22

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka terenów zabaw na terenie Warszawy 27
2.1. Ranking terenów zabaw 27
2.2. Stan warszawskich placów zabaw 51

ROZDZIAŁ III. Ogólna charakterystyka placu zabaw przy ul. X 56

ROZDZIAŁ IV. Inwentaryzacja terenu opracowania 59
4.1. Ukształtowanie terenu 59
4.2. Szata roślinna 59
4.3. Nawierzchnie 60
4.4. Urządzenia zabawowe 61
4.5. Infrastruktura towarzysząca (ławki, kosze na śmieci, latarnie, ogrodzenia) 62

ROZDZIAŁ V. Analiza funkcjonalno – przestrzenna terenu opracowania 64
5.1. Analiza i ocena dostępności komunikacyjnej 64
5.2. Analiza i ocena dostępności pod kątem dzieci niepełnosprawnych 65
5.3. Elementy programowe – schemat funkcjonalny placu zabaw. Analiza i ocena terenu pod kątem programu i zajmowanej powierzchni 66

ROZDZIAŁ VI. Wytyczne w zakresie modernizacji placu zabaw 67

Podsumowanie i wnioski końcowe 69
Wykaz literatury 72

image_pdf