Analiza finansowa spółki kapitałowej na przykładzie EMAX SA

Praca licencjacka
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania W Łodzi

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział 1. PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ ORAZ JEJ ŹRÓDŁA
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
1.2. Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej
1.3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
1.3.1. Bilans
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych
1.3.4. Informacja dodatkowa

Rozdział 2. WSTĘPNA ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ BADANEGO PODMIOTU
2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu – analiza pionowa
2.2. Analiza struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa – analiza pozioma bilansu
2.3. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.4. Analiza przepływów pieniężnych

Rozdział 3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ EMAX
3.1. Istota analizy wskaźnikowej i jej zakres
3.2. Analiza płynności finansowej
3.3. Analiza zadłużenia
3.4. Analiza rentowności
3.5. Analiza sprawności działania

ZAKOŃCZENIE
Wykaz literatury
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

image_pdf