Analiza finansowa spółki akcyjnej na przykładzie Agencji ATAS

70 stron, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I Ogólna charakterystyka jako źródło analizy finansowej 4
1.1.Pojęcie cel i przedmiot analizy finansowej 4
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 6
Analiza ekonomiczna 6
1.2 Rodzaje analiz sporządzanych w firmie 6
1.3. Źródła informacji potrzebnych do analizy finansowej i prezentacje wyników 9
1.4. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce. 11

Rozdział II Metody analizy finansowej 14
2.1. Bilans majątkowy  14
2.2. Rachunek zysków i strat 16
2.3. Przepływy środków pieniężnych 20
2.4. Informacje dodatkowe 23

Rozdział III Analiza wstępna wskaźnikowa 26
3.1 Analiza pionowa i pozioma 26
3.2 Analiza płynności, sprawności działania oraz zadłużenia 28
3.3 Analiza rentowności przychodów ze sprzedaży 40
3.4 Analiza kosztów własnych. 44
3.5 Dźwignia finansowa i jej wykorzystanie do oceny przedsiębiorstwa 46

Rozdział IV Zastosowanie metod analizy finansowej i sprawozdania finansowego dla oceny spółki ATAS 48
4.1 Ogólna charakterystyka spółki i jej otoczenia 48
4.1.1. Charakterystyka otoczenia Agencji ATAS 48
4.1.2. Opis spółki 51
4.2 Analiza bilansu 55
4.3 Wstępna analiza rachunku zysków i strat 58
4.4 Analiza wskaźników płynności 58
4.5 Analiza wskaźników wspomagania finansowego 61
4.6 Analiza wskaźników rentowności 62

Zakończenie 63
Bibliografia  65
Spis tabel i rysunków 66
Spis Załączników 68

image_pdf