Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych

Akademia Ekonomiczna
Praca magisterska 80 stron

Wstęp
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
1.2. Źródła analizy finansowej
1.3. Metody analizy finansowej
1.4. Rodzaje analiz

Rozdział II. Narzędzia badania kondycji finansowej
2.1. Sprawozdawczość finansowa w świetle obowiązującej ustawy o rachunkowości
2.1.1. Bilans majątkowy i jego struktura
2.1.2. Rachunek wyników
2.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.2. Wskaźniki płynności
2.2.1.Wskaźniki wspomagania finansowego
2.2.2. Wskaźniki obrotowości
2.2.3. Wskaźniki rentowności

Rozdział III. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.1. Ogólna charakterystyka XYZ
3.2. Analiza bilansu
3.3. Analiza wskaźnikowa

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, schematów i wykresów

image_pdf