Analiza finansowa przedsiębiorstwa Sokołów S.A.

73 strony, 32 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA ANALIZY FINANSOWEJ 5
1.1 Istota analizy finansowej 5
1.2 Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi 11
1.3 Metody analizy finansowej 16

ROZDZIAŁ II
KIERUNKI ANALIZY FINANSOWEJ 24
2.1  Wstępna analiza sprawozdań finansowych 24
2.1.1 Pozioma analiza bilansu 27
2.1.2  Pionowa analiza bilansu 28
2.1.3 Wstępna analiza rachunku zysku i strat 29
2.1.4 Wstępna analiza przepływów środków pieniężnych 34
2.2. Analiza wskaźnikowa jako rozwinięcie analizy 37

Rozdział III
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Sokołów S.A. 43
3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa i przedmiot jego działalności 43
3.2. Analiza pozioma i pionowa bilansu 44
3.3. Analiza pozioma i pionowa rachunku zysków i strat 49
3.4. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Sokołów S.A. 57
3.4.1. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 57
3.4.2. Ocena sprawności działania 58
3.4.3. Analiza wspomagania finansowego 58
3.4.4. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie 63

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73

image_pdf