Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Sokołów S.A.

46 stron, 16 pozycji w bibliografii, 9 tabel, 8 wykresów

WSTĘP 3

Rozdział 1. Metody sporządzania analiz w przedsiębiorstwie 5
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 5
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie sprawozdań przedsiębiorstwa 6
1.3. Sprawozdanie finansowe jako źródło danych do analizy finansowej 9
1.3.1. Bilans 10
1.3.2. Rachunek zysków i strat 11
1.3.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 13
1.3.4. Informacja dodatkowa 15

Rozdział 2. Analiza wstępna podstawowych dokumentów sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Sokołów S.A. 19
2.1. Historia powstania przedsiębiorstwa i przedmiot jego działalności 19
2.2. Analiza pozioma i pionowa bilansu 21
2.3. Analiza pozioma i pionowa rachunku zysków i strat 27

Rozdział 3.  Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Sokołów S.A. 30
3. 1. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 30
3.2. Ocena sprawności działania 31
3.3. Analiza wspomagania finansowego 35
3.4. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie 37

ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL 45
SPIS WYKRESÓW 46

image_pdf