Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Orbis S.A.

98 stron, 73 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Funkcje i zadania analizy finansowej 5
1. Istota analizy i jej związki z rachunkowością 5
2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 8
3. Odbiorcy analizy finansowej 9
4. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 10
5. Analiza porównawcza 12
6. Analiza przyczynowa 13
7. Analiza dyskryminacyjna 14
8. Materiały źródłowe i etapy analizy 15
9. Metody prezentacji wyników analizy 20
10. Podsumowanie 20

Rozdział II. Sprawozdania finansowe jako podstawowe źródła informacji do analizy finansowej 21
1. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych 21
2. Ustawa o rachunkowości jako akt prawny regulujący zasady sprawozdawczości finansowej 22
3. Bilans jako źródło informacji o sytuacji kapitałowo-majątkowej firmy 23
4. Analityczne badanie bilansu 27
5. Konstrukcja rachunku zysków i strat 31
6. Wstępna analiza rachunku wyników 33
7. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych – budowa i znaczenie 35
8. Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 38
9. Informacja dodatkowa – ważny element sprawozdania finansowego 43

Rozdział III. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie do pogłębionej oceny sytuacji finansowej jednostki 46
1. Istota analizy wskaźnikowej 46
2. Wskaźniki rentowności 47
3. Wskaźniki płynności 50
4. Wskaźniki sprawności zarządzania 53
5. Wskaźniki zadłużenia 56
6. Wskaźniki rynku kapitałowego 58

Rozdział IV. Praktyczne wykorzystanie narzędzi analizy finansowej do zbadania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ORBIS S.A. 61
1. Prezentacja spółki akcyjnej ORBIS S.A. 61
2. Analiza bilansu ORBIS S.A. 69
3. Analiza rachunku zysków i strat 72
4. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 80
5. Analiza wskaźnikowa 82
6. Ocena kondycji finansowej spółki ORBIS S.A. 84

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis ilustracji 94
Załączniki 95

image_pdf