Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa na podstawie Farm Food SA

Praca Licencjacka
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wstęp
ROZDZIAŁ I
WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ANALIZY FINANSOWEJ
1. Istota, przedmiot i zakres analizy
2. Rodzaje sporządzanych analiz
3. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie
4. Czynniki wpływające na zniekształcenie informacji finansowych
ROZDZIAŁ II
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Powstanie firmy i stan organizacyjny
2. Struktura organizacyjna
3. Charakterystyka produktu
4. Rynki zbytu i zasięg działalności
ROZDZIAŁ III
OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
1. Analiza danych pochodzących z bilansu
2. Analiza rachunku zysków i strat
3. Badanie przepływów pieniężnych
4. Analiza wskaźnikowa
ROZDZIAŁ IV
ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-MAJĄTKOWEJ WEDŁUG SCHEMATU DU PONTA
1. Teoretyczne podstawy schematu Du Ponta.
2. Syntetyczna ocena sytuacji finansowej według schematu Du Ponta
Zakończenie
Wykaz tablic i rysunków
Bibliografia

image_pdf