Analiza finansowa przedsiębiorstwa Cersanit S.A.

tym razem praca licencjacka – 73 strony, 36 pozycji w bibliografii

WSTĘP    2

Rozdział I.  Istota i determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    3
1.1. Definicje sytuacji finansowej    3
1.2. Czynniki określające sytuację finansową przedsiębiorstwa    8
1.3. Analiza działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej    17

Rozdział II. Źródła informacji niezbędnych w procesie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    23
2.1. Rodzaje źródeł    23
2.2. Bilans    30
2.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych    37
2.4. Rachunek zysków i strat    41
2.5. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym    45
2.6. Pozostałe źródła    46
2.7. Regulacje dotyczące informacji określającej sytuację finansową    48
2.7.1. Regulacje zawarte w prawie finansowym    48
2.7.2. Regulacje zawarte w prawie podatkowym    50
2.7.3. Regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej    51
2.7.4. Regulacje zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości    52

Rozdział III. Analiza finansowa przedsiębiorstwa Cersanit S.A.    54
3.1. Charakterystyka spółki Cersanit S.A.    54
3.2. Pionowa analiza bilansu    55
3.3. Pozioma analiza bilansu    56
3.3.1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto –ROS    57
3.3.2. Wskaźnik rentowności kapitału własnego, tzw. rentowność finansowa – ROE    58
3.3.3. Inwestycje krótkoterminowe    59
3.3.4. Źródła finansowania majątku    61

Zakończenie    69
Bibliografia    70
Spis tabel    72
Spis wykresów i rysunków    73

image_pdf