Analiza finansowa na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej

84 strony, 35 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Wykorzystanie analizy finansowej dla potrzeb zarządzania
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.2. Klasyfikacja metod wykorzystywanych dla celów analizy finansowej
1.3. Źródła analizy finansowej
1.3.1. Bilans
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.4. Kierunki analizy finansowej
1.5. Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu

ROZDZIAŁ II. Finanse spółdzielni jako kategoria ekonomiczna
2.1. Podstawa prawna funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
2.3. Funkcje i zadania organów spółdzielni mieszkaniowych
2.4. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowych
2.5. Problematyka spółdzielczo-majątkowa
2.5.1. Budżetowanie działalności
2.5.2. Kontrola działalności
2.6. Sprawozdawczość finansowa spółdzielni mieszkaniowej

ROZDZIAŁ III. Prezentacja Spółdzielni Mieszkaniowej „X”
3.1. Historia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „X”
3.2. Podstawa prawna funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej „X”
3.3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „X”
3.4. Zasady rachunkowości stosowane Spółdzielni Mieszkaniowej „X”
3.5. Prezentacja sprawozdawczości finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „X”
3.5.1. Bilans
3.5.2. Rachunek zysków i strat

ROZDZIAŁ IV. Analiza finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „X”
4.1. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej Spółdzielni
4.2. Analiza dynamiki i struktury pozycji bilansu
4.3. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat
4.4. Analiza wskaźnikowa
4.4.1. Badanie płynności finansowej
4.4.2. Ocena stopnia zadłużenia
4.4.3. Analiza rentowności
4.4.4. Analiza sprawności działania
4.5. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

image_pdf