Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy handlowej

108 stron, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I
Istota, cele oraz źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota oraz miejsce analizy finansowej w systemie analizy ekonomiczno – finansowej 5
1.2. Przedmiot i cele analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.3. Sprawozdania finansowe, jako źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej 15
1.3.1. Bilans źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 17
1.3.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych firmy 23
1.3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 24
1.3.4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 27

Rozdział II
Metody analizy finansowej 31
2.1. Metody analizy ekonomicznej 31
2.2. Pojęcie analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 45
2.3. Metody analizy finansowej 48
2.4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa 50
2.4.1. Wskaźniki płynności finansowej 52
2.4.2. Wskaźniki rentowności 54
2.4.3. Wskaźniki sprawności działania 56
2.4.4. Wskaźniki zadłużenia 58

Rozdział III
Charakterystyka Spółki *****  oraz jej otoczenia 61
3.1. Historia spółki 61
3.2. Przedmiot i zakres działania 65
3.3. Struktura organizacyjna oraz stan zatrudnienia 68
3.4. Analiza sprzedaży 74
3.5. Otoczenie rynkowe oraz główne rynki zbytu 80

Rozdział IV
Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny sprawozdań finansowych ***** 84
4.1. Analiza czynników zewnętrznych 84
4.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej 86
4.3. Analiza rachunku zysków i strat 87
4.4. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej ***** 88
4.4.1. Ocena płynności finansowej Spółki 88
4.4.2. Ocena rentowności przedsiębiorstwa 89
4.4.3. Wskaźniki sprawności działania 90
4.4.4. Wskaźniki zadłużenia 92

Zakończenie 94
Załączniki 96
Bibliografia 103
Spis tabel 107
Spis wykresów i schematów 108

image_pdf