Amortyzacja bilansowa i podatkowa – podobieństwa i różnice

65 stron, 28 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział 1
AMORTYZACJA JAKO OGÓLNA KATEGORIA EKONOMICZNA, METODY JEJ USTALANIA    7
1.1. Podstawowe aspekty prawno-ekonomiczne działalności gospodarczej    7
1.2. Amortyzacja jako szczególny koszt działalności przedsiębiorstwa    11
1.3. Metody amortyzacji    17
1.3.1. Amortyzacja liniowa    18
1.3.2. Metoda amortyzacji naturalnej    19
1.3.3. Metoda amortyzacji progresywnej    20
1.3.4. Metody specjalne amortyzacji    21

Rozdział 2
AMORTYZACJA JAKO KATEGORIA PRAWA BILANSOWEGO    22
2.1. Podstawowe uregulowania prawa amortyzacji    22
2.2. Kategoria prawa bilansowego    24
2.3. Zasada dokonywania odpisów amortyzacyjnych    24
2.4. Składniki majątku trwałego podlegające amortyzacji    27
2.4.1. Środki trwałe    27
2.4.2. Wartości niematerialne i prawne    30
2.5. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych    31

Rozdział 3
AMORTYZACJA JAKO KATEGORIA PRAWA PODATKOWEGO    36
3.1. Kategoria prawa podatkowego    36
3.2. Ogólne zasady dokonywania odpisów    37
3.3. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym    47
3.3.1. Podstawowe stawki amortyzacji    47
3.3.2. Podwyższone stawki amortyzacji    48
3.3.3. Obniżone stawki amortyzacji    50
3.4. Degresywna metoda amortyzacji    51

Rozdział 4
AMORTYZACJA BILANSOWA I AMORTYZACJA W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE    53
4.1. Autonomia prawa podatkowego i rachunkowego    53
4.2. Przedmiot amortyzacji w świetle prawa bilansowego i podatkowego    54
4.3. Zasady i metody amortyzacji w świetle prawa bilansowego i podatkowego – podobieństwa i podstawowe różnice    56

ZAKOŃCZENIE    60
Literatura    63
Spis tabel i rysunków    65

image_pdf