Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Praca licencjacka
Akademia Ekonomiczna w Krakowie

WSTĘP 4

I BEZROBOCIE 5

1. Bezrobocie – definicje, mierniki i teorie 5
1.1. Definicje i mierniki bezrobocia 5
1.2. Istota i elementy rynku pracy 9
2. Problem bezrobocia w teoriach ekonomicznych 12
2.1. Szkoła klasyczna 12
2.2. Szkoła keynesowska 15
2.3. Szkoła monetarystyczna 17
2.4. Zatrudnienie i rynek pracy – współczesne teorie 21
3. Typy bezrobocia 26
4. Skutki bezrobocia 30
5. Bezrobocie w Polsce 34
5.1. Poziom i struktura bezrobocia w świetle danych statystycznych 34
5.2. Przyczyny i specyfika bezrobocia w Polsce 36
5.3. Przyszłościowa polityka państwa w przeciwdziałaniu bezrobociu 40

II AKTYWNE METODY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 42

1. Aktywne sposoby ograniczania bezrobocia 42
1.1. Pośrednictwo pracy 43
1.2. Szkolenia bezrobotnych 43
1.3. Pożyczki udzielane na prowadzenie działalności gospodarczej 47
1.4. Prace subwencjonowane: prace interwencyjne
i roboty publiczne 51
1.5. Refundacja części wynagrodzenia zatrudnionych absolwentów 54
2. Wspieranie i pobudzanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych 55
2.1. Agencje Rozwoju Regionalnego 55
2.2. Inkubatory Przedsiębiorczości 63
3. Fundusze i programy wspierające przedsiębiorczość 67
4. Specjalne Strefy Ekonomiczne 71

III AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
W REGIONIE MIELECKIM 76

1. Charakterystyka regionu mieleckiego 76
2. Aktywne sposoby ograniczania bezrobocia w rejonie mieleckim 81
2.1. Pośrednictwo pracy 81
2.2. Szkolenia bezrobotnych 81
3.Charakterystyka i działalność Mieleckiej Agencji Rozwoju
Regionalnego (MARR S.A.) 82

4. Inkubator Przedsiębiorczości IN – MARR 88
3.1. Pomoc nowo powstałym firmom 90
3.2. Działalność szkoleniowo – edukacyjna 93
3.3. Promocja regionu 95
5. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec 98

6. Podsumowanie 101
7. Bibliografia 103
8. Spis tabel 105
9. Spis rysunków 106
10. Metryczka 107

image_pdf