Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie opolskim

Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

WSTĘP

Rozdział I.
DEFINICJA ORAZ PODSTAWOWE CECHY BEZROBOCIA, JEGO UWARUNKOWANIA I DYNAMIKA
1.Podstawowe definicje i pojęcia związane z bezrobociem
2.Rodzaje bezrobocia i jego uwarunkowania
3.Koszt bezrobocia
4.Klasyfikacja oraz dynamika zjawiska

Rozdział II.
FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
1.Prace interwencyjne
2.Roboty publiczne
3.Aktywizacja zawodowa absolwentów
4.Programy specjalne
5.Pożyczki z Funduszu Pracy dla pracodawców
6.Szkolenia i przekwalifikowanie osób bezrobotnych
7.Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia
8.Program „Pierwsza praca”
9.Europejski Fundusz Społeczny

Rozdział III.
SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM
1.Ogólna charakterystyka regionu
2.Popyt i podaż pracy
2.1.Pośrednictwo pracy
2.2.Poradnictwo zawodowe
3.Fundusz pracy oraz polityka przeciwdziałania bezrobociu
4.MSP jako forma przeciwdziałania bezrobociu

WNIOSKI

SPIS RYSUNKÓW I TABEL

BIBLIOGRAFIA

image_pdf