Agroturystyka w Polsce i perspektywy jej rozwoju na tle doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej

praca magisterska, 120 stron, 86 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. AGROTURYSTYKA JAKO WYBRANY RODZAJ AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ 4
1.1 Obszary rozwoju aktywności agroturystycznej czyli obszary wiejskie 4
1.2 Turystyka na wsi i jej rodzaje 6
1.2.1 Turystyka wiejska 6
1.2.2 Agroturystyka 7
1.2.3 Ekoturystyka 9
1.2.4 Pojęcie agroturystyki na tle turystyki jako aktywności społeczeństwa 12
1.3 Geneza agroturystyki 14
1.4 Motywy wyjazdów do gospodarstw agroturystycznych 23
1.5 Sezonowość w agroturystyce 24

ROZDZIAŁ II. AGROTURYSTYKA, CZYLI CO I GDZIE ZOBACZYĆ W REGIONIE 27
2.1 Naturalny krajobraz 27
2.2 Kultura i sztuka na terenach wiejskich 31
2.2.1 Poznać zanikające rzemiosła – kowalstwo, garncarstwo, tkactwo itd. 31
2.3 Obiekty budownictwa ludowego na obszarach wiejskich 33
2.4 Zabudowania sakralne 41

ROZDZIAŁ III. POTENCJAŁ ROZWOJOWY AGROTURYSTYKI W REGIONIE 45
3.1 Czynniki sprzyjające rozwojowi 45
3.2 Czynniki ograniczające rozwój 46
3.3 Kształcenia i szkolenia dla właścicieli gospodarstw 49
3.4 Korzyści dla społeczności lokalnej 58
3.5 Współpraca z stowarzyszeniem agroturystycznym 61
3.6 Identyfikacje gospodarstw agroturystycznych w Polsce 65
3.7 Specyfikacje 70
3.8 Zagrożenia 83

ROZDZIAŁ IV. UNIA EUROPEJSKA A MOŻLIWOŚCI WDRAŻANIA NOWYCH PROGRAMÓW USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH POLSKI 86
4.1 Europejskie wzory dla polskiej agroturystyki 86
4.2 Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce 93
4.3 Możliwość zaistnienia nowych usług 95
4.4 Promocja i sprzedaż usług turystycznych 99

BIBLIOGRAFIA 105
ZAKOŃCZENIE 110
SPIS RYSUNKÓW 112
SPIS TABEL 113

ZAŁĄCZNIK NR 1 114
ZAŁĄCZNIK NR 2 116
ZAŁĄCZNIK NR 3 118

image_pdf