Agresja wśród dzieci i młodzieży

MAGISTERSKA AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH

ROZDZIAŁ I
PROBLEMATYKA PRACY W UJĘCIU LITERATUROWYM
Agresja – problem dzieci i młodzieży

1. Pojęcie agresji 2
2. Rodzaje agresji 8
3. Uwarunkowania zachowań agresywnych 11
4. Agresja jako sposób rozwiązywania problemów własnej
tożsamości 19
5. Praca z dzieckiem agresywnym 25
5.1. Nagradzanie i karanie agresji 27
5.2. Psychoterapia 35
Rozdział II
Metodologia badań własnych
1. Cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne, wskaźniki i narzędzia badawcze
4. Teren, organizacja i przebieg badań
5. Charakterystyka badanej zbiorowości
ROZDZIAŁ III
WYNIKI BADA WŁASNYCH
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

PRACA MA 42 STRONY

image_pdf