Agencja celna jako forma działalności gospodarczej

praca magisterska: 98 stron, 81 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Działalność agencji celnej w ujęciu historycznym 6
1.1. Geneza prawa celnego w Polsce 6
1.2. Charakterystyka agencji celnej w świetle ustawy z dnia 25.03.1975 r. „Prawo celne” 11
1.3. Funkcjonowanie agencji celnej na tle obowiązujących przepisów 17
1.3.1. Podstawy prawne działania agencji celnej 21
1.3.2. Kaucja gwarancyjna 25
1.3.3. Przedstawicielstwo i odpowiedzialność agencji celnej 27

Rozdział 2. Instytucja agenta celnego 33
2.1. Uzyskanie uprawnień do wykonywania działalności agenta celnego 33
2.2. Wpis na listę agentów celnych 38
2.3. Zasada wyłącznej reprezentacji agenta celnego 42

Rozdział 3. Zagadnienia ogólne dotyczące polskiego rynku agencji celnych 51
3.1. Rynek agencji celnych w Polsce 51
3.2. Agencje celne, spedycje i agenci celni w statystyce. 57
3.3. Sylwetka agenta celnego 67

Rozdział 4.  Polska w Unii Europejskiej – konsekwencje dla agencji celnych 70
4.1. Ekonomiczne skutki utworzenia strefy wolnego handlu 70
4.2. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami UE 75
4.3. Przekwalifikowanie agentów celnych 82

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 98

image_pdf