Administracja publiczna XXI wieku

92 strony, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Administracja publiczna w świetle prawa i literatury przedmiotu
1.1. Pojęcie administracji publicznej
1.2. Urzędy obsługujące
1.3. Zasady i kryteria podziału zadań i kompetencji

Rozdział II. Pojęcie administracji rządowej
2.1. Istota administracji rządowej
2.2. Szczeble administracji rządowej
2.2.1. Szczebel centralny (koncentralizacja)
2.2.2. Wojewoda
2.2.3. Starosta powiatu

Rozdział III.  Szczeble administracji samorządowej
3.1. Szczebel lokalny i regionalny administracji samorządowej
3.2. Kolegialne i jednostkowe organy wykonawcze

Rozdział IV. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku
4.1 Wiek XXI wiekiem administracji
4.2 Standardy UE
4.3 Oczekiwania społeczne
4.4. Kierunki doskonalenia działalności administracji publicznej
4.5 Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf