Gospodarka finansowa jednostki samorządowej

Praca dyplomowa o objętości 59 stron, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział: 1. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych 2
1.1 Formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 2
1.2 Zasady jawności i przejrzystości 6
1.3 Zasady gospodarki finansowej 8

Rozdział 2. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej 12
2.1 Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 12
2.2 Wycena aktywów i pasywów 15
2.3 Wykaz kont syntetycznych 17
2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego 32
2.5 Sprawozdawczość budżetowa 33

Rozdział 3. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 38
3.1 Cel i organizacja kontroli wewnętrznej 38
3.2 Formy i rodzaje kontroli wewnętrznej 40

Podsumowanie 52
Wykaz literatury 54
Spis schematów 57

image_pdf