Fundusze inwestycyjne jako jedna z form pomnażania oszczędności

103 strony, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Formy lokowania oszczędności. 5
1.1.Ogólne pojęcie oszczędności z nadwyżek finansowych w budżecie domowym. 5
1.2.Lokaty bankowe. 7
1.3.Inwestycyjne Papiery Wartościowe 13
1.4.Polisy ubezpieczeniowe. 20
1.5. Inne formy lokowania oszczędności ( nieruchomości , fundusze inwestycyjne, złoto ). 23

Rozdział II. Fundusze inwestycyjne – czym jest fundusz inwestycyjny, jego ewolucja i rodzaje w Polsce 30
2.1 Początki funduszy inwestycyjnych na świecie 30
2.2. Cel działania funduszy inwestycyjnych 35
2.3. Prawne podstawy działalności funduszy inwestycyjnych 37
2.4. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 46
2.5. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) 49

Rozdział III Charakterystyka funduszu Pionier 52
3.1 Ogólna oferta Funduszu 52
3.2 Oferta produktowa OFI Pionier 52
3.2.1 Standardowe strategie inwestycyjne 52
3.2.2 Indywidualne Strategie Inwestycyjne 53
3.3 Program Akumulacji Kapitału Pro i Program Akumulacji Kapitału Junior 53
3.4 Fundusze o niewielkim stopniu ryzyka 54
3.4.1 Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 54
3.4.2 Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 56
3.5 Fundusz o ograniczonym stopniu ryzyka –  Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 57
3.6 Fundusze o wysokim stopniu ryzyka 59
3.6.1 Pioneer Zrównoważony FIO 59
3.6.2. Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 60
3.6.3. Pioneer Akcji Polskich FIO 62
3.6.4. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 63
3.6.5.Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 65

Rozdział IV. Wielkość aktywów w poszczególnych grupach produktowych funduszu Pioneer w latach 2000-2007 67
4.1. Aktywa zgromadzone w funduszach o ograniczonym stopniu ryzyka 67
4.1.1. Udział procentowy środków zgromadzonych w funduszu pieniężnym w ogólnych aktywach funduszu 71
4.2. Aktywa zgromadzone  latach 2000- 2007 funduszu stabilnego wzrostu 73
4.2.1. Udział procentowy środków zgromadzonych w funduszu stabilnego wzrostu w ogólnych aktywach funduszu 76
4.3. Aktywa zgromadzone w latach 2000-2007 w funduszu zrównoważonym 79
4.3.1. Udział procentowy środków zgromadzonych gromadzone w latach 2000- 2007 funduszu zrównoważonym w ogólnych aktywach funduszu 81
4.4. Aktywa zgromadzone w latach 2000-2007 w funduszu akcyjnym 84
4.4.1 Udział procentowy  środków zgromadzonych w funduszu akcyjnym  w ogólnych aktywach powierzonych Pioneerowi 88
4.5. Wyniki GPW w Warszawie w latach 2000-2007 ( wartość wskaźnika WIG) 91
4.5.1. Porównanie wartości wskaźnika WIG z wielkością aktywów funduszu Pioneer w latach 2000-2007 91

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel 99
Spis rysunków 100
image_pdf