Ryzyka mające wpływ na wynik finansowy banku komercyjnego

Ryzyka mające wpływ na wynik finansowy banku komercyjnego na przykładzie Kredyt Banku S.A. – Oddział w Warszawie

Wstęp 4
Rozdział 1. Przyczyny powstania ryzyka w działalności bankowej 6
1.1. Banki i system bankowy w Polsce 6
1.2. Znaczenie banków w gospodarce rynkowej 11
1.3. Ryzyko bankowe i przyczyny jego powstania 14
1.4. Typy ryzyka w działalności polskich banków 19
Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem bankowym 24
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem 24
2.1. Pomiar ryzyka 27
2.3. Metody zarządzania ryzykiem 30
2.3.1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 30
2.3.2. Zarządzanie ryzykiem walutowym 33
2.3.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej 35
2.3.4. Zarządzanie ryzykiem płynności 37
Rozdział 3. Wpływ ryzyka na działalność banku Kredyt Bank S.A. w Warszawie 39
3.1. Informacja o Kredyt Banku S.A. w Warszawie (KB S.A.) 39
3.1.1. Historia banku Kredyt Banku S.A. 39
3.1.2. Pozycja rynkowa i kondycja finansowa Kredyt Banku S.A. 40
3.1.3. Zakres działalności i produkt bankowy Kredyt Banku S.A. 47
3.2. Czynniki ryzyka w działalności Kredyt Banku S.A. 52
3.2.1. Zagrożenia dla Banku płynące z jego środowiska zewnętrznego 52
3.2.2. Słabości spółki Kredyt Banku S.A. jako czynnik ryzykogenny 55
3.2.3. Obszary ryzykogenne związane z podstawową działalnością Banku 56
3.3. Ochrona przed ryzykiem jako element strategii Kredyt Banku S.A. 56
Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem w Kredyt Banku S.A. 59
4.1. Wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A. 59
4.2. Pomiar ryzyka w Kredyt Banku S.A. 61
4.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A. 63
4.3.1. Zarządzanie ryzkiem kredytowym 64
4.3.2. Zarządzanie ryzkiem walutowym 69
4.3.3. Zarządzanie ryzkiem stopy procentowej 70
4.3.4. Zarządzanie ryzkiem płynności 72
4.4. Przewidywane efekty strategii i kontrola zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A. 74
Zakończenie 79
Spis tabel i wykresów 83
Bibliografia 84

image_pdf