Tymczasowe aresztowanie jako izolacyjny środek zapobiegawczy w polskim procesie

Uniwersytet Śląski, praca oceniona na 5 przez samego Dziekana

Tymczasowe aresztowanie jako izolacyjny środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym

Instytucja tymczasowego aresztowania, jej unormowania i związana z nią ochrona prawa wolności osobistej stanowi jedno z kluczowych zagadnień współczesnego procesu karnego. Z perspektywy procesu karnego, a zwłaszcza ochrony praw jednostki niezmiernie istotne jest skonstruowanie podstaw prawnych stosowania tymczasowego aresztowania w sposób z jednej strony maksymalnie zabezpieczający podstawowe prawa jednostki, z drugiej zaś strony gwarantujący realizację zadań wymiaru sprawiedliwości.