Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na polski sektor paliwowy

102 strony, 48 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. Światowy rynek surowców energetycznych    4
1.1 Rodzaje surowców energetycznych    4
1.1.1 Odnawialne surowce energetyczne    4
1.1.2 Nieodnawialne surowce energetyczne    7
1.2 Globalna produkcja surowców energetycznych    9
1.3 Obrót surowcami energetycznymi    13
1.4 Główni importerzy i eksporterzy surowców energetycznych na rynku światowym    16
1.5 Główne surowce energetyczne Polski i ich występowanie i stopień zaspokojenia potrzeb    18

Rozdział 2. Wielkość zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego a szukanie alternatywnych źródeł paliwowych    25
2.1 Wielkość zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego    25
2.1.1 Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie    25
2.1.2 Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce    28
2.1.2.1 Zapotrzebowanie Polskiego rynku paliwowego na ropę i gaz    33
2.3 Poszukiwania nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego    35
2.4 Biopaliwa jako alternatywne źródła paliw    39
2.4.1  Stan prawny produkcji alternatywnych źródeł paliwowych    39
2.4.2. Możliwości produkcji biopaliw w krajach UE.    42

Rozdział 3. Polski rynek paliwowy    46
3.1 Charakterystyka rynku paliwowego w Polsce    46
3.2 Podział rynku paliwowego    50
3.2.1 Główni dostawcy paliwa    50
3.2.2 Produkcja paliwa w Polsce    53
3.2.3 Najważniejsze zmiany na rynku paliw płynnych w Polsce    55
3.3 Wpływ ceny paliw na rynku polskim na fluktuacje poziomu rozwoju gospodarczego Polski    57
3.4 Wielkość zużycia paliw na rynku polskim na przestrzeni lat oraz prognozy na najbliższe lata    59

Rozdział 4. Powiązania miedzy światowym rynkiem surowców energetycznych a sektorem paliwowym w Polsce    63
1. Globalizacja w sektorze energetycznym    63
1.1. Szanse    65
1.2. Zagrożenia    70
2. Międzynarodowy rynek energetyczny (rynek LNG)    77
2.1. Wskaźniki cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych    78
2.2. Światowy rynek LNG    79
3. Krajowy rynek energetyczny na tle wybranych państw (rynek LPG)    83
3.1. Kierunki dostaw    84
3.2. Struktura wykorzystania    85
3.3. Rozwój rynku    87
4. Zagadnienia surowców energetycznych i paliw w problematyce sesji Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ    92

Zakończenie    97
Bibliografia 98
Spis tabel, rysunków i wykresów 101

image_pdf