Charakterystyka i Potrzeby Ochrony Gleb Gminy Stare Juchy

Pracę mojego autorstwa sprzedaję w dobrej wierze do celów naukowych. Cena: 399 zł.

Wstęp i cel pracy
Przegląd literatury
Charakterystyka warunków siedliskowych Pojezierza Ełckiego
Warunki klimatyczne
Warunki geomorfologiczne
Pokrywa glebowa
Charakterystyka geobotaniczna. Ważniejsze typy roślinności
Roślinność leśna. Grądy i dąbrowa ciepłolubna
Roślinność wodna i szuwarowa
Roślinność torfowiskowa
Rolnictwo Pojezierza Ełckiego
Zakres i metodyka badań
Badania własne
Struktura użytkowania gruntów gminy Stare Juchy
Struktura zasiewów
Ogólna charakterystyka środowiska glebowego
Charakterystyka gleb w gminie Stare Juchy
Jednostki typologiczne gleb
Opis badanych gleb wybranego obiektu gminy Stare Juchy
Gleba murszowo-torfowa
Gleba mułowo-torfowa.
Gleba brunatna właściwa z piasku naglinowego
Gleba brunatna właściwa z gliny zwałowej
Kompleks rolniczej przydatności gleby
Klasy bonitacyjne
Odczyn gleb gminy Stare Juchy
Zużycie nawozów mineralnych
Ogólna ocena stosunków wodnych w gminie Stare Juchy
Erozja gleb w gminie
Grunty chronione przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne
Surowce mineralne gminy
Wnioski
Literatura

Spis Tabel.

Tabela 1. Użytkowanie gruntów gminy Stare Juchy.
Tabela 2. Zestawienie powierzchni zasiewów w gminie Stare Juchy.
Tabela 3. Procentowy udział utworów glebowych gminy Stare Juchy.
Tabela 4. Jednostki typologiczne gleb gminy Stare Juchy.
Tabela 5. Zestawienie powierzchni kompleksów rolniczej przydatności gleb gminy Stare Juchy
Tabela 6. Zestawienie wyników klasyfikacji gleboznawczej wg rejestru pomiarowo-klasyfikacyjnego w gminie Stare Juchy.
Tabela 7. Odczyn gleb gminy Stare Juchy.
Tabela 8. Dawki wapna nawozowego w gminie Stare Juchy.
Tabela 9. Zasobność gleb w gminie Stare Juchy w przyswajalny fosfor .
Tabela 10. Zasobność gleb w gminie Stare Juchy w przyswajalny potas.
Tabela 11. Zużycie nawozów gminy Stare Juchy w roku 1999.
Tabela 12. Nawożenie azotem, fosforem i potasem w gminie Stare Juchy.
Tabela 13. Gleby wymagające uregulowania stosunków wodnych w gminie Stare Juchy.
Tabela 14. Zagrożenie erozją gleb gminy Stare Juchy.
Tabela 15. Tereny zagrożone i podlegające erozji we wsi Stare Juchy.
Tabela 16. Grunty chronione przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne gminy Stare Juchy.
Tabela 17. Grunty chronione przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne obrębu Stare Juchy.

Spis Rysunków.

Rysunek 1. Mapa topograficzna Pojezierza Ełckiego.
Rysunek 2. Mapa gminy Stare Juchy.
Rysunek 3. Mapa glebowo-rolnicza gminy Stare Juchy.
Rysunek 4. Mapa glebowo-rolnicza wsi Stare Juchy.

Spis Fotografii.

Fotografia 1. Jędzelewo.
Fotografia 2. Widok ogólny na miejscowość Stare Juchy.
Fotografia 3. Kanał Młyńska Struga.
Fotografia 4.Torfowisko w okolicach miejscowości Stare Juchy.
Fotografia 5. Rogaliki.